Osobní údaje

 1. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies
  1. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho elektronickém zařízení, prostřednictvím kterého má přístup a přistupuje k webovému rozhraní prodávajícího.
  2. Prodávající se, jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě kupní smlouvy kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Právním důvodem pro zpracovávání osobních údajů ze strany prodávajícího je tedy primárně kupní smlouva, právní předpisy o vedení účetnictví, a pokud jde o marketingové informace, též výslovný souhlas kupujícího, přičemž tento souhlas se zasíláním marketingových informací může kupující kdykoliv odvolat. Vytvořením uživatelského účtu je dán souhlas se zpracováváním osobních údajů uvedených v uživatelském účtu, přičemž uživatelský účet může být ze strany kupujícího, jako uživatele účtu, kdykoliv smazán a to bez vlivu na účinnost kupní smlouvy.
  3. Přístup k osobním údajům má pouze prodávající, jeho zaměstnanci nebo spolupracovníci.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány ze strany prodávajícího po dobu platnosti kupní smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy. Zpracovávané osobní údaje jsou následující: jméno a příjmení, e-mailová adresa.
  5. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od kupujícího (jako správce údajů) přístup ke svým osobním údajům, jejich změnu, opravu, doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení rozsahu zpracování osobních údajů.
  6. Osobní údaje nemá prodávající jako správce v úmyslu předat údaje mimo Evropskou unii.
  7. Osobní údaje jsou prodávajícím ochráněny v míře, kterou požaduje zákon, zejména co do zamezení k neoprávněnému přístupu k osobním údajům ze strany neoprávněných osob, ale také zamezení zničení, změně či ztrátě, jakož i jinému zneužití ze strany neoprávněných osob.
  8. Kupující má dále právo vznést námitku proti rozsahu i důvodu zpracování osobních údajů, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  9. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů, jakož i samotných o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). Pokud jde o kontakt na správce údajů (prodávajícího), je ve věci osobních údajů k dispozici na e-mailu: info@psichologie.cz.
 2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
  1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská
   15120 00
   Praha 2
   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz
  2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“ a to za podmínek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.
 3.  Odpovědnost
  1. Digitálním produktem je on-line kurz  vzdělávacího charakteru a jako takový představuje souhrn obecných informací, dílčích poznatků či jiných obdobných sdělení a částečně subjektivních názorů, které jsou určeny pro základní seznámení se s informacemi a tipy o výchově psů, tréninkových metodách, zdraví psů a osobních charakteristik důležitých pro život se psem.
  2. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že sama podstata digitálního produktu neumožňuje aplikovat tyto poznatky bez dalšího na každého jednotlivého psa, neboť je nutné výše popsané metody přizpůsobit individuálním charakteristikám a potřebám každého jednotlivého psa. Prodávající tak nemůže nést a nenese odpovědnost v žádné formě za to, že ze strany kupujícího nebyly poznatky obsažené v digitálním produktu přizpůsobeny individuálním potřebám a charakteristickým znakům psa po konzultaci s odborníkem v této oblasti. Digitální produkt je souhrn obecných informací a tipů, kterou mohou, ale také nemusí se projevit při výcviku psa. Digitální produkt je tak podpůrná metoda výukového charakteru, která doplňuje individuální práci se psem a to zejména s konkrétním odborníkem na výcvik psa, kterého je nutné pravidelně navštěvovat.
  3. Kupující uzavřením kupní smlouvy tedy bere na vědomí výše popsané skutečnosti i fakt vyloučení odpovědnosti ze strany prodávajícího. Informace obsažené v digitálním produktu nenahrazují kvalifikovanou pomoc při výcviku psa.
 4. Společná a závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem a to i v případě, že by právní vztah založený výše popsaným způsobem obsahoval mezinárodní prvek. V neupravených otázkách se podpůrně použije zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě spotřebitele též zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  2. Nedílnou součástí obchodních podmínek je vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy.
  3. Je-li některé z ustanovení obchodních podmínek neplatných nebo neúčinných, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení vliv na platnost smluvního vztahu založeného kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, lze-li toto ustanovení od ostatních oddělit, aniž by se podstatně změnily podmínky smluvního vztahu, zejména k tíži kupujícího.
 5. Účinnost
  1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 11. 2019.