Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti

Psichologie.cz s.r.o.

se sídlem Hybešova 550/11, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 04109341

zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 241668

vedeného u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky pro prodej vzdělávacích on-line kurzů a jiných služeb prostřednictvím on-line obchodu, který provozuje Společnost, umístěného na internetové adrese www.psichologie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Tyto obchodní podmínky dále upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a třetí osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
  3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylná ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. V neupravených otázkách se subsidiárně použijí přiléhavá ustanovení občanského zákoníku a v případě, že je kupující v postavení spotřebitele, též k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Předmět kupní smlouvy a uživatelský účet
  1. Předmětem kupní smlouvy je digitální produkt – on-line kurz vzdělávacího charakteru, (dále jen „digitální produkt“), jehož obsahem jsou vzdělávací videa o výchově psů, tréninkových metodách, zdraví psů a osobních charakteristik důležitých pro život se psem, nebo/a osobní konzultace (dále jen „konzultace“) v časovém rozsahu dle specifikace objednávky. Osobní konzultace budou probíhat v časech, které si dopředu Kupující domluví na telefonním čísle či e-mailové adrese uvedených na webových stránkách. V případě, že se Kupující nedostaví na konzultaci, nebo se neomluví minimálně 24 hodin předem, konzultace bez náhrady propadá.
  2. Kupující je povinen před uzavřením kupní smlouvy zajistit technické vybavení, prostřednictvím kterého bude digitální produkt užívat. Prodávající za tímto účelem zpřístupní zdarma ukázkový digitální produkt.
  3. Plněním podle kupní smlouvy ze strany prodávajícího se rozumí poskytnutí on-line přístupu k digitálnímu produktu na dobu sjednanou v kupní smlouvě, nejdéle však 6 měsíců ode dne zakoupení kurzu. Konzultace je nutné využít do jednoho roku ode dne účinnosti kupní smlouvy, jinak propadá a nelze ji využít.
  4. Na webovém rozhraní obchodu je uveden podrobný popis digitálního produktu včetně ceny digitálního produktu.
  5. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávku digitálního produktu (dále jen „uživatelský účet“). Služba uživatelského účtu je poskytována ze strany prodávajícího zdarma.
  6. Při registraci na webové stránce a při objednávce digitálního produktu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré povinné údaje. Údaje zadané při registraci budou uvedené též v údajích v rámci uživatelského účtu, přičemž z těchto údajů v rámci uživatelského účtu budou v důvěře vycházet údaje při objednávce digitálního produktu nebo konzultace. Kupující je proto povinen aktualizovat povinné údaje ve svém uživatelském účtu. Kupující bude považovat údaje uvedené při registraci, v uživatelském účtu a při objednávce za správné a přesné.
  7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je oprávněn užívat uživatelský účet a digitální produkty přes uživatelský účet zakoupené pouze pro osobní potřebu.
  8. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet a veškeré s ním spojené údaje, která nepodléhají povinnosti prodávajícího archivovat, pokud není uživatelský účet využíván déle než 3 roky.
  9. Prodávající upozorňuje, že webová stránka a webové rozhraní obchodu nemusí být nepřetržitě dostupné, zejména z důvodu technické odstávky nebo technického výpadku. V takovém případě může být digitální produkt nepřístupný, bez nároku na kompenzaci ze strany prodávajícího.
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavírána prostřednictvím svého uživatelského účtu a webového rozhraní obchodu a to elektronickou formou.
  2. Kupní smlouva nabývá účinnosti až úplnou úhradou kupní ceny.
  3. Pro uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je digitální produkt a/nebo konzultace, slouží objednávka v rámci webového rozhraní obchodu, přičemž digitální produkt a/nebo konzultace se závazně objednává vložením do „košíku“ a odesláním objednávky prostřednictvím odeslání objednávkového formuláře, který je odeslán kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Kupující bude po odeslání objednávkového formuláře informován po kliknutí na tlačítko „závazně objednat“ e-mailem na svoji e-mailovou adresu o této skutečnosti.
  4. Před odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „odeslat“ je kupující povinen pečlivě zkontrolovat počet objednaných digitálních produktů nebo jiných služeb (zejména konzultací), celkovou cenu, povinné osobní údaje, jakož i jiné veškeré relevantní údaje nutné pro uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávkového formuláře kupující též potvrzuje, že má dostatečné technické vybavení k užívání digitálního produktu. Před odesláním objednávky kliknutím na tlačítko závazně objednat může kupující dodatečně změnit či upřesnit své údaje, přičemž tyto údaje a jejich změny nebudou mít vliv na údaje kupujícího na uživatelském účtu. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „odeslat“ se považuje objednávka za závaznou.
  5. Kupující bere na vědomí, že je oprávněn užívat digitální produkt pouze pro svojí osobní potřebu, nesmí jej zpřístupnit třetím osobám a že je digitální produkt chráněn autorským právem prodávajícího.
  6. Kupní smlouva je archivována v elektronické podobě bez možnosti přístupu, přičemž smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a jako taková je uložena u prodávajícího.
  7. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností podle ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Na smluvní vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se nepoužije ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 4. Cena a platební podmínky
  1. Kupní cena digitálního produktu nebo jiných služeb je uvedená v konečné ceně s výjimkou případů, kdy by byly kupujícímu účtovány případné dodatečné poplatky účtovaných kupujícímu třetími subjekty, kteří jsou odlišné od osoby prodávajícího (např. bankou, poskytovatelem internetového připojení apod.).
  2. Kupní cena digitálního produktu nebo jiné služby může být strany kupujícího prodávajícímu uhrazena způsobem, který si kupující zvolí při objednávce, a to:
   • kartou prostřednictvím platební brány,
    nebo
   • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. ú.: 2200806411/2010 vedeného u Fio banky.
  3. Kupní cena je uhrazena zaplacením, přičemž k zaplacení dochází okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny
  1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Toto odstoupení musí být učiněno prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: info@psichologie.cz, přičemž pro tato odstoupení může kupující využít připraveného formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, které jsou součástí těchto obchodních podmínek.
   Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího ve lhůtě podle 4.1. těchto obchodních podmínek, je prodávající povinen do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy podle 4.1. těchto obchodních podmínek vrátit kupujícímu kupní cenu a to způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal.
  3. Prodávající je oprávněn zrušit závaznou objednávku v případě, že nebude ze strany kupujícího uhrazena kupní cena a to do 14 dnů ode dne odeslání závazné objednávky.
 6. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies
  1. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho elektronickém zařízení, prostřednictvím kterého má přístup a přistupuje k webovému rozhraní prodávajícího.
  2. Prodávající se, jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě kupní smlouvy kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Právním důvodem pro zpracovávání osobních údajů ze strany prodávajícího je tedy primárně kupní smlouva, právní předpisy o vedení účetnictví, a pokud jde o marketingové informace, též výslovný souhlas kupujícího, přičemž tento souhlas se zasíláním marketingových informací může kupující kdykoliv odvolat. Vytvořením uživatelského účtu je dán souhlas se zpracováváním osobních údajů uvedených v uživatelském účtu, přičemž uživatelský účet může být ze strany kupujícího, jako uživatele účtu, kdykoliv smazán a to bez vlivu na účinnost kupní smlouvy.
  3. Přístup k osobním údajům má pouze prodávající, jeho zaměstnanci nebo spolupracovníci.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány ze strany prodávajícího po dobu platnosti kupní smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy. Zpracovávané osobní údaje jsou následující: jméno a příjmení, e-mailová adresa.
  5. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od kupujícího (jako správce údajů) přístup ke svým osobním údajům, jejich změnu, opravu, doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení rozsahu zpracování osobních údajů.
  6. Osobní údaje nemá prodávající jako správce v úmyslu předat údaje mimo Evropskou unii.
  7. Osobní údaje jsou prodávajícím ochráněny v míře, kterou požaduje zákon, zejména co do zamezení k neoprávněnému přístupu k osobním údajům ze strany neoprávněných osob, ale také zamezení zničení, změně či ztrátě, jakož i jinému zneužití ze strany neoprávněných osob.
  8. Kupující má dále právo vznést námitku proti rozsahu i důvodu zpracování osobních údajů, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  9. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů, jakož i samotných o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). Pokud jde o kontakt na správce údajů (prodávajícího), je ve věci osobních údajů k dispozici na e-mailu: info@psichologie.cz.
 7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
  1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská
   15120 00
   Praha 2
   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz
  2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“ a to za podmínek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.
 8.  Odpovědnost
  1. Digitálním produktem je on-line kurz  vzdělávacího charakteru a jako takový představuje souhrn obecných informací, dílčích poznatků či jiných obdobných sdělení a částečně subjektivních názorů, které jsou určeny pro základní seznámení se s informacemi a tipy o výchově psů, tréninkových metodách, zdraví psů a osobních charakteristik důležitých pro život se psem.
  2. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že sama podstata digitálního produktu neumožňuje aplikovat tyto poznatky bez dalšího na každého jednotlivého psa, neboť je nutné výše popsané metody přizpůsobit individuálním charakteristikám a potřebám každého jednotlivého psa. Prodávající tak nemůže nést a nenese odpovědnost v žádné formě za to, že ze strany kupujícího nebyly poznatky obsažené v digitálním produktu přizpůsobeny individuálním potřebám a charakteristickým znakům psa po konzultaci s odborníkem v této oblasti. Digitální produkt je souhrn obecných informací a tipů, kterou mohou, ale také nemusí se projevit při výcviku psa. Digitální produkt je tak podpůrná metoda výukového charakteru, která doplňuje individuální práci se psem a to zejména s konkrétním odborníkem na výcvik psa, kterého je nutné pravidelně navštěvovat.
  3. Kupující uzavřením kupní smlouvy tedy bere na vědomí výše popsané skutečnosti i fakt vyloučení odpovědnosti ze strany prodávajícího. Informace obsažené v digitálním produktu nenahrazují kvalifikovanou pomoc při výcviku psa.
 9. Společná a závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem a to i v případě, že by právní vztah založený výše popsaným způsobem obsahoval mezinárodní prvek. V neupravených otázkách se podpůrně použije zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě spotřebitele též zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  2. Nedílnou součástí obchodních podmínek je vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy.
  3. Je-li některé z ustanovení obchodních podmínek neplatných nebo neúčinných, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení vliv na platnost smluvního vztahu založeného kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, lze-li toto ustanovení od ostatních oddělit, aniž by se podstatně změnily podmínky smluvního vztahu, zejména k tíži kupujícího.
 10. Účinnost
  1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11. 12. 2020.

Můžete nás sledovat

Poslouchejte na cestách!
Odebírejte podcast.